Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1    GHW assurantiegroep B.V.:
GHW assurantiegroep B.V., GHW assurantieadviseurs B.V en GHW assuradeuren B.V. gevestigd te Nijmegen aan het Takenhofplein 3, 6538 SZ, hierna te noemen: “GHW”.

1.2    Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie GHW enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3    Opdracht:
De door Opdrachtgever aan GHW verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4    Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, pensioenadvies, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover GHW zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan GHW zal bemiddelen.

1.5    Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1    Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en GHW wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat GHW een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. GHW is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2    Alle aan GHW verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met GHW en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij GHW werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3    Aan GHW verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van GHW, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door GHW opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5    Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van GHW en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor GHW werkzaam zijn.

2.6    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door GHW zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen GHW

3.1    Door GHW namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2    Aan door GHW gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan GHW een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3    Door GHW aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan GHW een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1    In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan GHW heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht GHW heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2    Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door GHW verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door GHW gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van GHW het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3    Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan GHW heeft bekend gemaakt, mag GHW erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1    Het is GHW toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2    Voor zover GHW bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GHW is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3    GHW is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1    Het voor haar dienstverlening aan GHW toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier op voorhand afspraken over indien het honorarium uit andere componenten bestaat dan de door GHW van de financiële instelling ontvangen vergoedingen.

6.2    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. GHW is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van GHW beïnvloeden.

6.3    Facturen van GHW dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 15 dagen na de factuurdatum op de door GHW voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4    Indien Opdrachtgever verschuldigde facturen niet binnen de gestelde termijnen voldoet, zal GHW aanmaningen versturen. De verschuldigde bedragen zullen dan worden verhoogd met € 5,- aanmaningskosten per verstuurde aanmaning.

6.5    Voor zover GHW namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.6    Verrekening door Opdrachtgever van door GHW voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door GHW uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.7    Indien Opdrachtgever de door GHW in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan GHW te voldoen kan GHW de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd, met een minimum van € 50,-.

6.8    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.9    Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van GHW aanleiding geeft, is GHW bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1     Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan GHW die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat GHW haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2    GHW kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3    Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van GHW zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is GHW bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan GHW verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van GHW

8.1    Iedere aansprakelijkheid van GHW alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door GHW bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GHW wordt uitgekeerd, inclusief het door GHW te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2    In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van GHW in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van GHW alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door GHW bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien GHW geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van GHW en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3    De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4    GHW is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5    GHW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door GHW gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door GHW kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6    GHW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan GHW verzonden (email)berichten GHW niet hebben bereikt.

8.7    GHW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van GHW, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8    GHW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9    GHW is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Financiële Instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10    In het geval GHW adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft GHW een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. GHW is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is GHW niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Financiële Instelling, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van GHW voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12    Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met GHW indien GHW zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1    GHW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor GHW redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van GHW ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van GHW geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van GHW kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1    Op de door Opdrachtgever aan GHW verstrekte persoonsgegevens is het Privacy reglement van GHW van toepassing, te vinden op www.ghw.nl.

10.2    Indien Opdrachtgever na eerst toestemming te hebben gegeven, later alsnog bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van GHW, zal GHW de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1    GHW is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.008240. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2    Indien een klacht betrekking heeft op de activiteiten van GHW als gevolmachtigd agent, aanvaart GHW op voorhand het bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 100.000,-- (zegge en schrijven éénhonderdduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat of als het niet gaat om een activiteit van GHW als gevolmachtigd agent, heeft GHW de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1    Klachten met betrekking tot door GHW verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van GHW, te worden ingediend bij GHW. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door GHW verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1    Op alle door GHW uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2    In het geval de inhoud van schriftelijk tussen GHW en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden GHW slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen GHW en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5    GHW is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval GHW tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door GHW genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. 

 

Algemene voorwaarden downloaden

Contact